Tipărire

pentru emiterea Certificatului de Urbanism:

- elementele de identificare a solicitantului;
- elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară;
- elementele care definesc scopul solicitării;

- plan de amplasament si plan de încadrare în zonă, la una din scările 1 : 10.000, 1 : 5.000, 1 : 2.000, 1 : 1.000, 1 : 500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;pentru construire/desfiintare se prezinta plan de situatie elaborate pe suport cadastral;
- extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară;


pentru emiterea Autorizației de Construire/Desființare:

Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa – se utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare» obţinut de la emitent – va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente: